13.4.2021

Toisen asteen oppimateriaalit portaittain julkisen hankinnan piiriin

Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2020 Valtioneuvoston sille antaman hallituksen esityksen, jolla oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Tasavallan presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain 30.12.2020.

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä toisen asteen (lukio ja ammattioppilaitokset) oppimateriaalit tulevat julkisen hankinnan piiriin portaittain seuraavien vuosien aikana. Julkiset hankinnat ovat sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat ovat säädeltyjä: ne on tehtävä noudattaen kansallisia hankintalakeja ja EU:n hankintadirektiivejä.

Uusi tuoteryhmä – J-kirjat

Kirja-alalla kustantajat ovat ottaneet käyttöön oppimateriaaleissa uuden tuoteryhmän, J-kirjat. Jatkossa kirja-alalla ja täten myös Kirjavälityksessä käytetään seuraavia tuoteryhmiä kustantajan ilmoittaman mukaisesti:

  • uusi tuoteryhmä J-kirjat: toisen asteen oppimateriaalit, esim. lukion uuden opetussuunnitelman 2021 mukaiset oppimateriaalit ja osa ammatillisen koulutuksen oppimateriaaleista
  • vanha tuoteryhmä K-kirjat: muu aikuiskoulutukseen tarkoitettu materiaali, esim. korkea-asteen oppimateriaalit, osa ammatillisista oppimateriaaleista sekä itseopiskeluun tarkoitetut oppimateriaalit.

Kirjastoluokan edessä käytämme kirjainta J. Sen käyttöönotto perustuu Suomen Kustannusyhdistyksen jäsenkustantamoilleen antamaan suositukseen uudesta tuoteryhmästä.

Kustantaja päättää siitä, mihin tuoteryhmään oppimateriaali kuuluu. Kustantaja päättää myös tuoteryhmäkohtaisesta hinnoittelusta.

J-kirjat-tuoteryhmä kuuluu Kirjavälityksen valikoimaan. J-kirjat -tuoteryhmän materiaaleille ei kuitenkaan ole määritelty vanhoissa hankintasopimuksissa alennuksia, sillä sitä ei ole ollut olemassa sopimuksentekohetkellä.